måndag 14 november 2011

Historiska och moderna timmermän

Romanska takkonstruktioner. Foto: Robin Gullbrandsson.

Vad berättar byggnaderna? var temat under semineriedagen den 10 nov som handlade om medeltida träbyggande. Det var en spännandet dag som anordnades av Byggnadsvård Qvarnarp, Svenska Byggnadvårdsföreningen och Jönköpings läns museum tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping. Intresset var stort och seminariesalen var fullsatt. Robin Gullbrandsson berättade dels om vilka som byggde och bekostade de medeltida kyrkorna i götalandslanskapen, dels om inventeringen av takkonstruktioner i ett antal romanska kyrkor i Norra Småland. Bengt Bygdén från Södra Råda projektet visade oss undersökningar som gjorts av dito i Västra Götaland. Gunnar Almevik från Hantverkslaboratoriet gav oss inblickar om Ingatorpsboden - Sveriges äldsta profana timmerbyggnad, men även om kyrkobyggen i bl a Ryssland. Pierre Bosson, Sydsvensk Byggkultur och Bengt Bygdén informerade om Södra Råda projektet och visade oss en del om det praktiska timmermansarbetet. Petra Ensjö Einarsson och Ragnar Söderman berättade om deras erfarenheter om vikigatida rekonstruktioner av bostadshus, på Birka. Alexandro Babos från SFB gav oss intressanta glimtar om Världsarvet Karlskrona, som har stor mängd timmermansmärken från 1600/1700-tal. Vi fick veta om olika typer av märken, och det var väldigt intressant. Vi var väldigt glada att en del studenter från bl a Tekniska Högskolan i Jönköping, Brinellgymnasiet i Nässjö och från Chalmers deltog. När timmermännen från Södra Råda kom gående med rejäla timmer på axeln, väckte det en viss uppståndelse..och munterhet..! Heja!
Refererat av Arja Källbom.

Ny användning av industribyggnader

Ångmaskinen på Pinnen. Foto: Arja Källbom

Föreningen Pinnen är en ideell förening som värnar om industrifastigheten som rymde nordens största stolfabrik. Fastigheten ligger relativt centralt i Nässjö och innehåller idag ett pinnstolsmuseum och en fin ångmaskin. Dessa verksamheter tar bara en mycket liten del av fastigheten i anspråk. Pinnen inbjöd tillsammans med Arbetets museum den 10/11 till ett seminarium om hur fatigheten ska kunna få ny användning. På seminariet redovisades exempel från Värnamo och Gävle hur två stora fastigheter får/ har fått ny användning. Även en snabbredovisning av ett 20-tal industrifastigheter visade att för det mesta kan fastigheten räddas tack vare sin gedigna konstruktion samt fantasi och lyhördhet om marknadens behov. Oftast är det ju ”bara” skalet som kan återanvändas men det ju något. Det finns enstaka exempel på att produktionsutrustning kan bevaras i körbart skick och att begränsad produktion kan utövas.
När det gäller Pinnen så konstaterades i slutdiskussionen att tomten bör kunna delas upp i en bostadsdel (idag obebyggd) och en del för handel och hantverk (den gamla industribyggnaden). Med alla visade exempel bör även denna industribyggnad kunna fyllas med i huvudsak kommersiell verksamhet. Refereat av Per Zackrisson, Svensk Byggtradition.


Ekologiskt byggande i Bodafors

Grönt är skönt..foto Arja Källbom

Emåns Ekomuseum ordnade den 9/11 ett seminarium om ekologiskt byggande med inriktningen att dels sprida kunskap om ekologiska byggmaterial och ekologisk & ekonomisk värme/ ventilation, dels skapa kunskap om den tillbyggnad som museet avser att utföra. Byggnadsvård Qvarnarp var medarrangör och i mötet deltog 9 personer från oss. Sammanfattande kan sägas att tillbyggnaden, en samlingssal, bör uppföras med en massiv trästomme som tilläggsisoleras med cellulosafiber och ventileras genom en nergrävd kulvert för att få gratis ”kyld” luft att ventilera ut överskottsvärme med. Värme levereras från en värmepump. För att förse värmepumpen med elenergi diskuterades att ansluta denna till ett minikraftverk i fallet från dammen, en god idé som tyvärr kan hindras av otillräcklig vattentillgång. Några BvQ-medlemmar påpekade att byggnaden bör utföras som en tekniskt okomplicerad anläggning med minimal mängd modern utrustning, som per definition snart blir omodern. Vi kunde också konstatera att den befintliga byggnaden består av en mycket enkel regelkonstruktion på plintar, den är nog en nog så svår nöt ur eko-eko synpunkt. En intressant dag var det och det blir säkert en fortsättning, det ska ju byggas ett ekologiskt – ekonomiskt hus!

Referat av Per Zackrisson, Svensk Byggtradition

onsdag 2 november 2011

Ekologiskt byggande 9 nov i Bodafors

Den 9 november anordnar Emåns Ekomuseum i Bodafors tillsammans med Byggnadsvård Qvarnarp en temadag om ekologiskt byggande. Deltar gör bl a Varis Bokalders.

Välkommen!


Foto: Arja Källbom