tisdag 8 maj 2012

Bra planer och bygglov

Arja Källbom, Station Ormaryd AB, deltog på Länsstyrelsens seminarium Bra Planer och Bygglov den 20 april i Huskvarna. Ett 80-tal personer deltog, i huvudsak från kommuner och Länsstyrelse. På dagordningen var bl a aktuella nya planer i kommunerna, Regionförbundets regionala utvecklingsstrategi, klimatanpassning av samhällsfunktioner, kommunernas (alldeles för gamla) kulturhistoriska utredningar, riksintressen, tomtplanering, begreppet sammanhållen bebyggelse, strandskydd mm. En intressant dag med många värdefulla insikter.
Foto: Arja Källbom

Slottsvillan i Huskvarna

Vi besökte byggnadsminnet Slottsvillan i Huskvarna den 27 april, denna praktvilla ritad av Fredrik Sundbärg i slutet av 1800-talet åt dåvarande disponent Tham på Huskvarna fabriken. Det stora restaureringsarbetet som pågår är omläggning av plåttaket. Även stendetaljer i kalk- och sandsten i fasaden konserveras och rengörs, liksom en del fönsterrenovering och mindre snickeriarbeten. Fastigheten är idag privatägd och drivs som en konferens- och hotellanläggning. Det blev många intressanta tillfällen att bekanta sig med arkitekturen och hantverket, och givande diskussioner. Dagen anordnades av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings Läns museum, Byggnadsvård Qvanarp.
Foton: Arja Källbom
Överst: Takplåtsarbetet är omfattande och högkvalitativt.
Nederst: Anders Franzén och Per Zackrisson diskuterar plåtläggningen.

Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden

Arja Källbom, Station Ormaryd, har certifierats av Det Norske Veritas som sakkunnig kontrollant av kulturvärden, behörighetsnivå K (kvalificerad).
Kommunala byggnadsnämder kan begära att en sakkunnig antikvarie kallas in för att se till så att samhällets krav på tillvarataganden av kulturvärden för byggnader och byggnadsverk tas tillvara vid ändringar enligt Plan & Bygglagen. Med kulturvärden avses byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och arkitektoniska värden.

Station Ormaryd arbetar även med antikvarisk rådgivning mot offentliga och privata aktörer, utför projektering, dokumentation, åtgärdsförslag, vårdprogram/planer, besiktning, kulturhistoriska värdebeskrivningar m.m. Mer information på hemsidan.

Foto: Arja i samspråk med en fastighetsägare vid en inventering av stadsdelen Agelnskans i världsarvet Riga (ej pågående uppdrag).

Grandelius prisad

Vår Lennart Grandelius har tilldelats Eksjö kommuns byggnadsvårdspris, för sin långa gärning att skydda bebyggelsen. Få personer är mer än Lennart värd detta pris! Denne eldsjäl och f d stadsarkitekt skapade dessutom en gång tillsammans med Sten Janér det kommunala Byggnadsvård Qvarnarp. Där har många av oss fått sin utbildning inom byggnadsvård, och detta är också en viktig anledning till att det finns så många duktiga byggnadsvårdare i Jönköpings län och även i en del grannlän. Tack för det... Grattis Lennart!

Lennart Grandelius gör färgundersökningar på Skillingarydsfältet. Foto: Arja Källbom