lördag 20 november 2010

Ändrad användning, möjligheter och svårigheter

Vi var 14 byggnadsvårdare som tog tillfället att informeras och diskutera kring ändrad användning av kulturhistoriska byggnader den 12 november på Skillingarydslägret.
Varje byggnad är en produkt av sin tid och sin användning. Det ställer naturligtvis stora krav när vi vill återanvända en byggnad i vår tid för en ny användning . Den tekniska statusen på byggnaden är mer en ekonomisk fråga.Grunder för ett sådant projekt är förutom byggnaden själv, en väl genomförd analys av kulturhistoriska värden och den nya användningens behov. Resultatet blir alltid en kompromiss.
I vårt exempel, Lancasterskolan i Jönköping, skulle den gamla skolan med tillbyggnader byggas om till kontor och en lägenhet. Byggnaden har enligt detaljplanen q som kräver att exteriören bevaras. I övrigt skall stor varsamhet iakttas. Byggnaden får användas till bostad, handel eller kontor. I bygglovet krävde kommunen att byggherren skulle låta göra en kulturhistorisk värdering av byggnaden. En sådan gjordes av Jönköpings Länsmuseum, en utmärkt publikation presenterade kvaliteterna och förslag till åtgärder. Åtgärdsförslagen här blev, naturligt nog, mycket stor restriktivitet mot förändringar. Denna restriktivitet kunde enligt byggherren inte förenas med användningen som kontor, varken planlösningsmässigt, säkerhetsmässigt eller energiekonomiskt. Stadsingenjörskontorets ställningstagande blev att flera av länsmuseets krav inte behövde tillgodoses. Lennart Grandelius fick uppdraget att lotsa mellan antikvariska och användarens krav. Resultatet blev ett funktionellt kontor och en lägenhet med original, kopior, och nytt. Den gamla väggpanelen finns kvar bakom den invändiga isoleringen. Utsidan är bevarad respektive rekonstruerad och fönster restaurerade.
Vid diskussionen framfördes främst tankar om olika roller i byggprocessen, inte minst kommunens som beslutsfattare i plan- och byggfrågor, antikvariens som företrädare för kulturhistoriska intressen och länsstyrelsens som remissinstans.
Deltagarna fick också en inblick i det statliga byggnadsminnet Skillingaryds läger, snabbt studiebesök i ett par av byggnaderna hann vi med under Lennarts ledning före lunch, byggnader som stått oanvända flera årtionden. Nu får de hyras ut. Då blir det fråga om ny användning och balansgången mellan kulturhistoria och användarkrav fortsätter. TACK Lennart, fastighetsägare och alla deltagare för en givande dag i Skillingaryd!
Referat av Per Zackrisson.
Mathallar och kokhus i lägret som under Grandelius ledning återfått sitt ursprungliga utseende efter att ha varit garage under en mellanperiod.
Foton: Arja Källbom


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar