måndag 22 april 2013

Energioptimering för äldre hus


Byggnadsvård Qvarnarp genomförde genom Rikard Eriksson och Per Zackrisson en skräddarsydd halvdagskurs om ”Energioptimering för äldre hus” för byggnadsantikvarier från Kalmar- och Östergötlands länsmuseer.
Foto: Arja Källbom
Med begreppet energioptimering poängteras att kravet på energibesparing ska vägas ihop med t.ex. varsamhetskrav, miljöhänsyn och ekonomi. Energibesparing kan ske på många sätt alltifrån personligt beteende till byggnadstekniska åtgärder. Energimedvetet beteende kan t.ex. innebära att ha olika temperatur i olika delar av huset och att elda och duscha effektivt. Byggnadstekniska åtgärder rymmer såväl enkla som omfattande åtgärder som översyn av tätningslister och stängningsbeslag i fönster och dörrar, justering eller byte av värmekälla och radiatorer, tilläggsisolering och fönsterbyte.

I kursen förmedlades grundläggande kunskaper om hur värme och fukt vandrar genom klimatskalet. Ökad isolering påverkar alltid fuktbalansen, det finns alltid risker med att isolera mycket. När det gäller isolering så är det i princip alltid bra med en rejäl isolering uppåt, men se upp med överdriven isoleringsmängd och säkerställ ventilationen. En grundläggande regel är att all isolering i äldre hus ska utföras dragfritt och diffusionsöppet. Exempel på olika tilläggsisoleringar av golv, väggar och vindar/tak visades och diskuterades.
En översikt över tillgängliga värmekällor, (eldstäder, värmepumpar) jämte distributionssystem (radiatorer/ luft) med angivande av ungefärliga investerings- och energikostnader lämnades.

Kursen avslutades med ett verkligt exempel som våra kollegor Petra och Ragnar på Eko Byggnadsvård står för. De köpte härom året ett sekelskifteshus (1900) med hög energiförbrukning. Kursdeltagarna fick utifrån husets tidigare förutsättningar komma med förslag på förbättringsåtgärder. Med köpet följde en energideklaration som var mycket bristfällig, det hade varit förödande ur varsamhetssynpunkt och ruinerande ur ekonomisk synpunkt att följa de råd som gavs där. De nya husägarna har gjort egna bedömningar över vad som behöver göras och har kommit långt, vissa åtgärder väntar på att genomföras. De kommer att nå en energibehovsnivå nära nybyggnadskraven med både husets kulturhistoria och den egna ekonomin i behåll.
Per Z

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar